درمیان شرکتها، شرکت های سهامی خاص وشرکت بامسئولیت محدود و مؤسسه های غیر تجاری عملاً بیشترین کاربرد را دارند، امروزه اکثر مردم سعی دارند که فعالیت های خود را در زمینه های مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی وتولیدی و چه بسا در زمینه های فرهنگی و اجتماعی تحت قالب خاص انجام دهند. لذا سعی بر آن دارند که فعالیت های خویش را تحت پوشش انواع شرکت های تجاری وغیر تجاری و مؤسسات انجام دهند تا از مزایای آنان بهره مند شوند. ما دراین نوشتارعلاوه بر توضیح مختصر درباره شرکت با مسئولیت محدود موارد زیر را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم :
ـ مدارک و مراحل ثبت شرکت مذکور
ـ نکات کلیدی راجع به شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت.

• تعریف شرکت با مسئولیت محدود :
مطابق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

• مراحل ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
پس از اینکه مدارک فوق الذکر برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود را فراهم نمودید بایستی به سایت اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی « http://irsherkat.ssaa.ir » مراجعه کرده و در سامانه با پرکردن فرم های موردنظر ثبت نام خود را آغاز نمایید،سپس در مرحله بعد باید برای شرکت به ترتیب اولویت 5 نام انتخاب کنید تا یکی از بین آنها تأیید شود؛ در گام بعد مدت و موضوع فعالیت، نشانی شرکت، سرمایه شرکت را وارد نموده، سپس باید سمت اشخاص و نام شرکاء و سهام هر یک از آنها را مشخص نمایید؛ همچنین اگر شرکت دارای شعبه دیگری است باید مشخصات آن معرفی گردد. پس از تأیید اطلاعات توسط اداره ثبت شرکت ها باید اساسنامه و شرکت نامه را در سایت بارگذاری کنید. " اساسنامه و شرکت نامه پیش فرض هایی دارند که باید آنها را پر کنید و سپس تصویر برابر اصل شده آنها را در سایت بارگذاری نمایید. " پس از انجام این مراحل باید منتظر باشید تا اداره ثبت شرکت ها از شما بخواهد مدارک را برای آنها ارسال کنید. در آخر، پس از تأیید تمام مدارک، شماره ثبت شرکت به شما داده می شود و باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به چاپ برسانید. در آگهی باید اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع فعالیت شرکت، مدت و اطلاعاتی از این قبیل را مطرح نمایید.

• نکاتی درخصوص شرکت با مسئولیت محدود درقانون تجارت :
1ـ حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.( ماده ۹۴ ق.ت)
۲ـ حداقل سرمایه با توجه به رویه وحداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
۳ـ سعی شود درنام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در ابتدا امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.( ماده ۹۵ ق.ت)
۴ـ شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نماید وهر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.( ماده ۹۶ ق.ت)
۵ـ درشرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که، سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. هرشرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.( ماده ۹۷ ق.ت)
۶ـ کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که درحین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.( ماده ۹۸ ق.ت)
۷ـ سهم الشرکه که شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم و بی اسم وغیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.( ماده ۱۰۲ ق.ت )
۸ـ انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.( ماده ۱۰۳ ق.ت )
۹ـ شرکت به وسیله یک یا چند نفرمدیر که به صورت مؤظف یا غیر مؤظف، که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شود، اداره می گردد. ( ماده ۱۰۴ ق.ت )
۱۰ـ مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( ماده ۱۰۵ ق.ت )
۱۱ـ تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مذکور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع بیان دارد.( ماده ۱۰۶ ق.ت )
۱۲ـ هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد درمجامع دارای رأی خواهد بود.اساسنامه می تواند ترتیب دیگری معلوم نماید.( ماده ۱۰۷ ق.ت )
۱۳ـ روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است، اساسنامه می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد.( ماده ۱۰۸ ق.ت)
۱۴ـ درهرشرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشد باید هیأت نظار باشد. هیأت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.( ماده ۱۰۹ ق. ت)