ماده 1 : نام موسسه: .............................................

ماده 2 : موضوع موسسه: ………………………………………………………….

ماده 3 :  مرکز اصلی موسسه: ……………………………………………..    به کدپستی: ...........................

ماده 4 : سرمایه موسسه ………………………………………. ریال سرمایه نقدی و صفر ریال سرمایه غیرنقدی

ماده 5 : مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 6 : تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است.

ماده 7 : هیچیك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه كه دارای اكثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی

ماده 8: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشكیل ولی ممكن است بنا به دعوت هر یك از اعضاء هیئت مدیره یا شركاء بطور فوق العاده تشكیل گردد.

ماده 9: دعوت هر یك از جلسات مجامع عمومی توسط هر یك از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل یا شركاء بوسیله دعوت نامه كتبی یا درج آگهی در یكی از جراید كثیر الانتشار بعمل خواهد آمد. فاصله دعوت تا تشكیل مجمع حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

ماده 10: در صورتی كه كلیه شركاء در هریك از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد :

الف- استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن

د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده 12: وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یك یا چند مواد اساسنامه

ب- افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه

ج- ورود شریك یا شركاء جدید موسسه

ماده13: تصمیمات شركاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه كه كه اكثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14: هیئت مدیره موسسه مركب از ………………………… نفر خواهد بود كه توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شركاء و یا خارج انتخاب می شوند.

ماده 15: هیئت مدیره از بین خود یك نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یك نفر را به سمت مدیر عامل و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید.

ماده 16:مدیر عامل نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در كلیه امور مداخله نماید مخصوصاً در موارد زیر :

امور اداری موسسه از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداری دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و كارمندان و كارگران، عقد هر گونه پیمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و بطور كلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب موسسه مشاركت با سایر موسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیا اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكها و اشخاص و موسسات و بازكردن حساب جاری و ثابت در بانكها، دریافت وجه از حسابهای موسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان كشور، انتخاب وكیل و وكیل در تكویل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش: اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را كه هیئت مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده 17: جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آراء معتبر است.

ماده 18: دارندگان حق امضاء در موسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چك، سفته، برات، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می كند.

ماده 19: هریك از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در بهر یك از شركاء برای هر مدت كه صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده 20: سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثنای سال اول كه ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.

ماده 21: تقسیم سود- از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری، حقوق كاركنان و مدیران، استهلاك، مالیات، سایر عوارض دولتی كسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه كه سود ویژه است به نسبت سهم الشركه بین شركاء تقسیم خواهد شد.

ماده 22: فوت یا محجوریت هر یك از شركاء باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریك متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشاركت خود ادامه دهند. درغیر این صورت بایستی سهم الشركه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریك دیگری منتقل و از موسسه خارج شوند.

ماده 23: انحلال، موسسه مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی كه مجمع شركاء رای بانحلال موسسه دهد یك نفر از بین شركاء و یا خارج موسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده 24: اختلافات حاصله بین شركاء موسسه از طریق حكمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده 25: در سایر موضوعاتی كه در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 26: این اساسنامه در 26 ماده تنظیم و  در جلسه مورخ …………………………………به امضاء كلیه موسسین رسید و تمام صفحات امضاء شد.